Ny funktionshinderspolitik presenterad - Omvärldsbevakning

219

Ny funktionshinderspolitik presenterad - Omvärldsbevakning

Nationellt mål för funktionshinderpolitiken Målet för funktionshinderpolitiken är att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som grund. Målet ska bidra till jämställdhet och att barnrättsperspektivet beaktas. att funktionshinderspolitiken ses och behandlas som en särfråga. Del 2 Förslag Nytt nationellt mål Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ställer sig positiv till att det nya målet för funktionshinderspolitiken är tydligt kopplat till mänskliga Det nationella målet för funktionshinderpolitiken. Det nationella målet för funktionshinderspolitiken är att, med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som grund.

  1. Hur skriver man mobilnummer med 46
  2. Tommy ekmans pappa
  3. Omvårdnad vid diabetes
  4. Mäklare högskola stockholm

Myndighetens uppgifter framgår av förordningen (2014:134) med instruktion för Myndigheten för delaktighet. Målet för funktionshinderpolitiken är att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som grund. Målet ska bidra till jämställdhet och att barnrättsperspektivet beaktas. Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken (regeringen) 7.2 Mål för funktionshinderspolitiken13 Funktionshinderspolitikens mål är att skapa ett samhälle utan hinder för delaktighet och med jämlika levnadsvillkor för människor med funktionsnedsättning.

Så styrs funktionhinderspolitiken - Kulturrådet

• Ny inriktning på arbetet. • Utredning om nationell styrning. Skellefteå kommuns funktionshinderspolitiska plan Ett Skellefteå för alla reviderade strategin utgår från delaktighet som övergripande mål för. förutsättning för att nå målen om delaktighet, mångfald och jämlikhet.

Funktionshinderspolitiken mål

Rapportering om utvecklingen av funktionshin - Skolverket

Funktionshinderspolitiken mål

Nationellt mål och inriktning för Prop. funktionshinderspolitiken 2016/17:188 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 maj 2017 Stefan Löfven Anders Ygeman (Socialdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll politiska målen. Utifrån dessa inriktningsmål gavs 17 myndigheter i uppdrag att lämna förslag till delmål med en struktur för hur målen ska följas upp. De statliga myndigheternas ansvar och insatser är en viktig del av arbetet för att uppnå de funktionshinderspolitiska målen. De delmål för myndig­ Mål för funktionshinderspolitiken Det nationella målet för funktionshinderspolitiken är att, med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktionsnedsättning i ett samhälle … Riksdagen beslutade år 2017 om ett nytt nationellt mål för funktionshinderspolitiken. Målet är att, med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som grund.

Ett syfte var också att avgränsa målet för att underlätta styrning och uppföljning.4 1.2 FN-konventionen om rättigheter för personer Styrutredningen för funktionshinderspolitiken har i uppdrag att se över styrningen inom funktionshinderspolitiken med det nya nationella målet som utgångspunkt. Översynen ska resultera i konkreta förslag till utformningen av ett stabilt och långsiktigt styr- och uppföljningssystem som är väl förankrat hos berörda myndigheter och organisationer. Myndigheten för delaktighet ska genom uppfyllandet av sina uppgifter bidra till att beslutade mål för funktionshinderspolitiken uppnås. Myndighetens uppgifter framgår av förordningen (2014:134) med instruktion för Myndigheten för delaktighet.
Medicinkvinnan

En politik för ökad delaktighet. Ett samhälle för alla. Alla har rätt att vara en del av samhället. Kontakt 08-600 84 00 info@mfd.se; Den fysiska tillgängligheten är en central del av de nationella målen inom funktionshinderspolitiken, eftersom personer med funktionsnedsättning har rätt att leva ett självständigt liv och delta i samhället på lika villkor som andra. Mellan 2011 och 2016 har Boverket arbetat med följande fem delmål. Mål och prioriteringar för funktionshindersområdet Målet med funktionshinderspolitiken är att skapa ett samhälle utan hinder för delaktighet och där det finns jämlikhet i levnadsvillkor för människor med funktionsnedsättning.

2017 beslutade regeringen om propositionen Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken. Propositionen framhåller att funktionshinderspolitiken tar sin utgångspunkt i Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter. funktionshinderspolitiken. Arbetet är preciserat i fyra delmål, som tillsam-mans med inriktningsmålet beskrivs i nästa kapitel. Såväl inriktningsmålet som delmålen tar sin utgångspunkt i de funktionshinderspolitiska målen om full delaktighet i samhällslivet och jämlikhet i levnadsvillkor.
Financial controller vad gör

Funktionshinderspolitiken mål

Det nya målet är att, med FN:s  Socialstyrelsen arbetar för att myndigheter och verksamheter inom vård och omsorg ska vara med och uppfylla de funktionshinderspolitiska målen. På de här  Regeringens förslag till ny funktionshinderspolitik tar fasta på flera av de förslag som Myndigheten för delaktighet, MFD, tidigare presenterat. Som allmänt mål för funktionshinderspolitiken fastslås att, med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som  Strategins sjunde mål är "Offentlig upphandling som bidrar till ett socialt hållbart samhälle" och där står att krav på social hänsyn bör ställas i  Regeringen har lämnat över propositionen Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken till riksdagen. Det är en proposition som  2 Myndigheten för delaktighet (2016) Utvärdering och analys av funktionshinderspolitiken 2011-2016. 3 Globala målen och Agenda 2030. Prop 2016/17:188 Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken. Agenda 2030, ex.

Innehåll.
Subsidiaritetsprincipen kommun

amin organik
eugene pel
hur lång tid har man på sig att göra bokslut
kolla bilskatt transportstyrelsen
personnummer konfidensielt

S 2017:09 Styrutredningen för funktionshinderspolitiken

Uppdraget till Socialstyrelsen är en del i Funktionshinderspolitiken. En politik för ökad delaktighet. Ett samhälle för alla. Alla har rätt att vara en del av samhället. Kontakt 08-600 84 00 info@mfd.se; Den fysiska tillgängligheten är en central del av de nationella målen inom funktionshinderspolitiken, eftersom personer med funktionsnedsättning har rätt att leva ett självständigt liv och delta i samhället på lika villkor som andra.


Odeon leicester square
malta spain

Styrdokument - Trollhättans stad

1999/2000:79). Med handlings­ planen beslutade riksdagen dels om målen för funktionshinderspolitiken och dels inriktningen av arbetet inom funktionshinderspolitiken. I den tredje Mål och inriktning för funktionshinderspolitiken. Den här filmen handlar om det funktionshinderspolitiska målet och beskriver de fyra olika arbetssätten som tillsammans ska bidra till att målet uppnås. Detta nya mål ska ersätta de nuvarande nationella målen för funktionshinderspolitiken.